CƠ CẤU THIẾT KẾ

HSban-(10)

MẶT CẮT ĐỨNG

Mat bang tang 1

MẶT BẰNG TẦNG 1

Mat bang tang 2,3,4

MẶT BẰNG TẦNG 2-4

Mat bang tang 5

MẶT BẰNG TẦNG 5

mat bang tang 5 thelegend

MẶT BẰNG TẦNG 6-25

mat bang tang 6-25 thelegend

MẶT BẰNG TẦNG 26-30


Căn A1A2B1B2-Tầng 26

A1A2B1B2 TANG 26

Căn hộ A1A2B1B2-Tầng-27-30

A1A2B1B2 TANG 27-30

Căn A1A4B1B4-Tang-6-25

A1A4B1B4 Tang 6-25

Căn A2A3B2B3-Tang-6-25

A2A3B2B3 tang 6-25

Căn A3A6B3B6-Tầng-26

A3A6B3B6 TANG 26

Căn A3A6B3B6-Tầng-27-30

A3A6B3B6 TANG 27-30

Căn A4A5B4B5-Tầng-26

A4A5B4B5 TANG 26

Căn A4A5B4B5-Tầng-27-30

A4A5B4B5 TANG 27-30

Căn A5A10B5B10-Tầng-6

A5A10B5B10 TANG 6

Căn A5A10B5B10-Tầng-7-25

A5A10B5B10 TANG 7-25

Căn A6A9B6B9-Tầng-6

A6A9B6B9 TANG  6

Căn A6A9B6B9 Tầng-7-25

A6A9B6B9TANG 7-25


Căn A7A8B7B8-Tầng-6-26

A7A8B7B8 TANG 6-26
0936.96.9091